Bioøkonomistrategi

I 2017 vedtok Hedmark og Oppland fylkeskommune (Innlandet fylkeskommune fra 2020), sammen med fylkesmennene en felles strategi for bioøkonomi.


Kort sagt er bioøkonomi

«å tjene penger av det som gror på en bærekraftig måte».


Hvorfor bioøkonomi?
«Bærekraftig utvikling» ble lansert av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling allerede i 1987 som en strategi for å løse fattigdoms- og miljøproblemer i sammenheng. Utgangspunktet var og er at vi må ivareta behovene til verdens befolkning i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. Ambisjonene er høye. Verdenssamfunnet ønsker gjennom bærekraftmålene å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Det må jobbes parallelt med miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft (www.fn.no). I desember 2015 ble Paris-avtalen undertegnet som setter tydeligere mål for
klimagassutslipp og mål for klima. Paris-avtalen har bl.a. som mål at temperaturen på kloden ikke skal stige over 2°C (helst ikke over 1,5°C) og at kloden skal være klimanøytralt en gang mellom år 2050 og 2100. Ønsket og behovet for et «grønt skifte» er med andre ord stort.

Befolkningsvekst og globale klima- og miljøutfordringer krever betydelig vilje til endring og omstilling fremover. Behovet for mat, energi og materialer vil øke, men videre vekst og utvikling må skje innenfor naturens tålegrenser. Dette forutsetter en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø og mer effektiv utnyttelse av ressursene enn det vi finner i dag; samfunnet må gjennom et grønt skifte.